Witsenkade
Verloskundigen.

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Verloskundige zorg valt in het basispakket en wordt volledig door alle verzekeraars vergoed. Dit houdt in dat al onze zorg wordt vergoed door de verzekering. Een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie(een poliklinische bevalling) wordt niet door alle verzekeringen vergoed.

Als je niet bent verzekerd zul je zelf de kosten moeten betalen. Je kunt hierover me ons een betalingsregeling treffen.

Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

Betalingstermijn

Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Rente

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Invorderingskosten

Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Bewijs

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Geschillenregeling

Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Colofon

© Nederlandse Organisatie van Verloskundigen te Bilthoven, februari 1998.
Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 21 juni 1996 onder nummer 165/1996

Privacy

Dit is de privacy verklaring van onze praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. (www.cbpweb.nl/HvB_website_1.0/vwc14.htm)

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

Disclaimer

Verloskundige Praktijk Witsenkade besteedt veel zorg aan deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. Onjuistheden en onvolledigheden zijn niet altijd uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Verloskundige Praktijk Witsenkade kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, directe en indirecte, ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via de website van Verloskundige Praktijk Witsenkade worden aangeboden of het zonder deskundig persoonlijk advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van een (reeds ingezette) behandeling.

De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een (telefonisch) consult of een behandeling.

Deze website bevat links naar websites die door anderen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Verloskundige Praktijk Witsenkade heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verloskundige Praktijk Witsenkade.